Zwroty i reklamacjeGosia

 I. Odstąpienie od umowy przez konsumenta, zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów dokonanej za pośrednictwem naszego Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych poniżej w ust. 2-10.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży towaru, który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik) weszli w posiadanie towaru.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sklepu: Paper & Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki) lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@panw.com.pl.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego do pobrania na stronie Sklepu Formularz odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu przez Klienta towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres Sklepu: Paper & Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. W razie odstąpienia od umowy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

II. Reklamacje

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady (Rękojmia).
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sklepu (Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki. ) lub mailowo na adres: biuro@panw.com.pl.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji zamieszczonego do pobrania na stronie Sklepu Formularz reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na adres Sklepu, a koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może jednak zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.
 6. W terminach określonych w ust. 7  Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z umową, lub uwzględniane są inne roszczenia przysługujące Klientowi z tytułu z rękojmi.  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Klientów innych niż konsumenci.