Regulamin świadczenia usługGosia

Sklep internetowy Paper&Nonvowen GROUP  jest własnością Firmy Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Słomnikach, ul. Poniatowskiego 50. NIP firmy: 6821743490, REGON: 121214470 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355441.
Treść strony www.panw.com.pl, należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, a przedstawione tam obrazy produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.panw.com.pl zwanym dalej Sklepem, zawiera także wymagane prawem informację dla Klientów, w tym dotyczące trybu reklamacyjnego.
 2. Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.
 4. Sklep zobowiązany jest poinformować Klienta o łącznej cenie za towary wraz z podatkami, a także opłatach za transport oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 5. Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

§2 Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Paper&Nonvowen GROUP zwanej dalej Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży w sklepie internetowym Paper&Nonvowen GROUP zwana dalej Sprzedającym jest Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

§3 Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione na stronie sklepu internetowego  Paper&Nonvowen GROUP lub inne zamówione przez Kupującego za zgodą Sprzedającego.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie Sprzedającego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.
 4. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdującej się na jego stronie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego Paper&Nonvowen GROUP pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem. Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

§4 Składanie zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu wypełniając formularz rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Klient dokonuje wyboru towarów (w tym ich ilości) poprzez kliknięcie w pole „Do koszyka”, a następnie określa sposób wysyłki oraz sposób płatności. W ostatnim kroku (Płatność) następuje weryfikacja wszystkich podanych wcześniej danych oraz złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, w ciągu 48 h, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sklep.
 4. Sklep realizuje zamówienie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2-3 dni roboczych od daty potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 6. Sklep internetowy sprzedającego przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 r. poz. 1182 oraz zgodnie z warunkami określonymi w dziale „Polityka Prywatności”.
 8. W przypadku zamówienia towaru nie będącego w bieżącej ofercie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania dokonania wstępnej wpłaty do 20% wartości tego zamówienia.
 9. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

§5 Płatności

 1. Płatności za towar w sklepie internetowym mogą się odbywać w następujący sposób:
  a). przelew bankowy – NAJTAŃSZA FORMA DLA KUPUJĄCEGO- kupujący dokonuje przelewu po potwierdzeniu drogą elektroniczną zamówienia na wskazane konto przez Sprzedającego wartość zamówionego towaru + koszt transportu. Wysyłka towaru następuje natychmiast po uznaniu konta Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
  b). płatność za pobraniem – kupujący płaci kurierowi przy dostawie i obciążony jest dodatkowym kosztem pobrania wysokości  3 zł brutto + koszty dostawy. Wysyłka następuje po uzgodnieniu i potwierdzeniu zamówienia.

§6 Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z firmą kurierską DPD.
 2. Towar z fakturą zakupu jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres dostawy.
 3. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu 48 godz. W tym czasie Kupujący może się skontaktować z kurierem, aby uzyskać przybliżony czas dostawy. Jeżeli doręczyciel ponownie nie zastanie Kupującego pozostawia drugie awizo, w którym wskazuje miejsce odbioru towaru. Zamówienie winno być odebrane w ciągu 4 dni o daty drugiego awiza. Po tym terminie zamówienie jest anulowane, a KOSZTAMI PRZESŁKI BĘDZIE OBCIĄŻONY KUPUJĄCY.

§7 Odbiór towaru. Reklamacje.

 1. Przed odbiorem przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności powinien zwrócić uwagę na ślady uszkodzenia taśm, narożników przy opakowaniach kartonowych. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia i zamówiony towar jest niekompletny lub uszkodzony, to Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i sporządzić w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY. Protokół szkody jest niezbędny przy rozpatrywaniu zasadności zgłoszenia, w którym zawarty będzie dokładny opis uszkodzenia lub braków, a także datę i godzinę doręczenia. Następnie Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem firmy Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa celem wyjaśnienia sytuacji. Po powrocie tego towaru do magazynu Sprzedającego i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego natychmiast będzie wysyłana druga przesyłka wolna od uszkodzeń. W przypadku braku uszkodzeń na opakowaniach Kupujący ma obowiązek przyjąć przesyłkę i zapłacić, jeśli jest dostarczana „ZA POBRANIEM” zapłaty przez kuriera i w tym momencie zmówiony produkt staje się jego własnością.
 2. Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo dochodzenia-występowania o zwrot poniesionych kosztów od Kupującego w przypadku nie odebrania – odmowy odbioru zamówionej przesyłki bez uzasadnionych przyczyn wymienionych w tym regulaminie.
 3. Sprzedający informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek „Za pobraniem”.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady (Rękojmia).
 5. Reklamacje z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Sklepu (Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki. ) lub mailowo na adres: biuro@panw.com.pl.
 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji zamieszczonego do pobrania na stronie Sklepu Formularz reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na adres Sklepu, a koszty związane z wysyłką pokrywa Klient.
 8. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może jednak zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.
 9. W terminach określonych w ust. 7  Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z umową, lub uwzględniane są inne roszczenia przysługujące Klientowi z tytułu z rękojmi.  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Klientów innych niż konsumenci.

§8 Odstąpienie od umowy przez konsumenta, Zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów dokonanej za pośrednictwem naszego Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych poniżej w ust. 2-10.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy sprzedaży towaru, który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik) weszli w posiadanie towaru.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sklepu: Paper & Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki) lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@panw.com.pl.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego do pobrania na stronie Sklepu Formularz odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu przez Klienta towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres Sklepu: Paper & Nonwoven Mem Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. W razie odstąpienia od umowy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§9 Kupony rabatowe, Newsletter

 1. Sklep może emitować kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie, które zostaną wysłane do Klienta pocztą elektroniczną. Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie na stronie Sklepu.
 2. Kupony rabatowe są ważne tylko przez określony, podany na nich okres, mogą być zrealizowane tylko raz i nie można ich łączyć z innymi kuponami rabatowymi.
 3. Wartość kuponu rabatowego nie może być wykorzystana do zapłaty za towary innych osób.
 4. Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.
 5. Podczas rejestracji Konta oraz przy każdym późniejszym zalogowaniu się na konto Klient ma możliwość zapisania się do newslettera Sklepu.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto na stronie Sklepu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Różnice wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Kupującego (kolor, proporcje, kontrast) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Rejestrując się i składając zamówienie Kupujący akceptuje treść powyższego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych w powyższym dokumencie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Nazwa Sklepu, zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu, znaki towarowe Sklepu oraz producentów towarów, podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania oraz wykorzystywania jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sklepu.